Prasanna Tantri
Senior Associate Director, PGP, ISB
Asha K
Manager
Abhishek Bhardwaj
Researcher, M.Tech. (Dual Degree), IIT Kharagpur
Yakshup Chopra
Researcher, M. Stat, ISI
Venkatesh OR
Researcher, MBA, FMS
Deepak Agrawal
Senior Analyst, PGDM, IMDR