Photos

Dr V K Saraswat
Kris Gopalakrishnan
V Kumar
David Reibstein
Ganesh Natrajan
Shoji Shiba
N R Narayana Murthy
Vijay Govindarajan