Thomas, Louis A

Thomas, Louis A
Associate Professor
Area Strategy
Affiliation The Wharton School, University of Pennsylvania