Team - Hyderabad
I@ISB
Radio Club

President: Prakash Sarangi
Email: prakash_sarangi2019@isb.edu
 
Vice President: Shashank Suryae
Email: shashank_suryae2019@isb.edu
 
Marketing: Lokesh Mahajan
Email: Lokesh_Mahajan2019@isb.edu
 
Finance: Tejkaran singh khurana
Email: TejkaranSingh_K2019@isb.edu