Jai kumar A

Senior Manager

jai_kumar@isb.edu

 

Lima Foregard

 Associate

lima_foregard@isb.edu

Shreya Singireddy

Research Associate

shreya_singireddy@isb.edu

Rushika Nama

Research Associate

Nama_rushika@isb.edu